Toàn bộ Văn bản pháp luật về Đấu thầu

Luật
Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
61/2005/QH11 Luật Đấu thầu 29/11/2005
38/2009/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 19/06/2009
Nghị định
Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
85/2009/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 15/10/2009
Thông tư
Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
63/2007/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước 15/06/2007
10/2007/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập 10/08/2007
03/2009/TT-BKH Thông tư Hướng dẫn Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án có sử dụng đất 16/04/2009
09/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 21/04/2010
10/2010/TT-BKH Thông tư Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 13/05/2010
11/2010/TT-BKH Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 27/05/2010
08/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 21/04/2010
03/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp 27/01/2010
06/2010/TT-BKH Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 09/03/2010
05/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 10/02/2010
02/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ 19/01/2010
04/2010/TT-BKH Thông tư Quy định lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 01/02/2010
01/2010/TT-BKH Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 06/01/2010
13/2006/TT-BTM Thông tư Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài 29/11/2006
20/2010/TTLT-BKH-BTC Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu 21/09/2010
Quyết định
Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
678/2008/QĐ-BKH Quyết định Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu 02/06/2008
731/2008/QĐ-BKH Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 10/06/2008
49/2007/QĐ-TTG Quyết định Quy định các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu 11/04/2008
1048/2008/QĐ-BKH Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 11/08/2008
419/2008/QĐ-BKH Quyết định Ban hành Mẫu báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu 07/04/2008
Công văn
Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
2820/BKH-QLĐT Công văn về Thực hiện Luật Đấu thầu 21/04/2006
1235/BKH-QLĐT Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg -KTN ngày 16/02/2009 27/02/2009